تاریخ امروز : ۲۵ آبان ۱۳۹۷
سخن : تنها راه تغییر یافتن یک تصمیم واقعی است.