تاریخ امروز : ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
سخن : كسي كه هرگز تحت فشار نزيسته باشد، آزادي را لمس نمي كند.
1