تاریخ امروز : ۵ خرداد ۱۳۹۸
سخن : تنها راه تغییر یافتن یک تصمیم واقعی است.