تاریخ امروز : ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
سخن : سعی کنید اشتباهات دیگران را ببخشید، حس انتقام انرژی منفی دارد.