تاریخ امروز : ۵ خرداد ۱۳۹۸
سخن : هنر ما را به گونه اي رويايي از درد هستي رها مي سازد.