تاریخ امروز : ۲۴ مهر ۱۳۹۷
سخن : شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم.