تاریخ امروز : ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
سخن : خداوند آزادی را آفرید و انسان بردگی را.