تاریخ امروز : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
سخن : افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند. (کوروش کبیر)
1