تاریخ امروز : ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
سخن : کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند.