تاریخ امروز : ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
سخن : حوادث چون روزها سپری می شوند.
1