تاریخ امروز : ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
سخن : کامیابی تنها در این است که بتوانی زندگی را به شیوه خودسپری کنی.