تاریخ امروز : ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
سخن : کامیابی تنها در این است که بتوانی زندگی را به شیوه خودسپری کنی.
1