تاریخ امروز : ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
سخن : ارزش انسان به افکار و باورهای اوست