تاریخ امروز : ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
سخن : اسایش و راحتی امروز حاصل رنج و زحمت دیروز است.(کوروش کبیر)
1