تاریخ امروز : ۲۷ دی ۱۳۹۷
سخن : شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.