تاریخ امروز : ۵ خرداد ۱۳۹۸
سخن : سعی کنید اشتباهات دیگران را ببخشید، حس انتقام انرژی منفی دارد.