تاریخ امروز : ۳ خرداد ۱۳۹۷
سخن : آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد، آزادی خود ماه است كه او را پایبند می كند.
1