تاریخ امروز : ۲۷ دی ۱۳۹۷
سخن : هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.