تاریخ امروز : ۳ خرداد ۱۳۹۷
سخن : حوادث چون روزها سپری می شوند.
1