تاریخ امروز : ۲۵ آبان ۱۳۹۷
سخن : کامیابی تنها در این است که بتوانی زندگی را به شیوه خودسپری کنی.