تاریخ امروز : ۲ فروردین ۱۳۹۸
سخن : ارزش انسان به افکار و باورهای اوست