تاریخ امروز : ۲۷ دی ۱۳۹۷
سخن : خداوند آزادی را آفرید و انسان بردگی را.