تاریخ امروز : ۱۹ آذر ۱۳۹۷
سخن : كسي كه هرگز تحت فشار نزيسته باشد، آزادي را لمس نمي كند.