تاریخ امروز : ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
سخن : اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.