تاریخ امروز : ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
سخن : كسي كه هرگز تحت فشار نزيسته باشد، آزادي را لمس نمي كند.
1