تاریخ امروز : ۲۵ تیر ۱۳۹۷
سخن : شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.
1