تاریخ امروز : ۲۴ مهر ۱۳۹۷
سخن : حوادث چون روزها سپری می شوند.