تاریخ امروز : ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
سخن : گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند.
1