تاریخ امروز : ۳ اسفند ۱۳۹۷
سخن : کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند.