تاریخ امروز : ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
سخن : حوادث چون روزها سپری می شوند.