تاریخ امروز : ۳ اسفند ۱۳۹۷
سخن : شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.