تاریخ امروز : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
سخن : خداوند آزادی را آفرید و انسان بردگی را.
1