تاریخ امروز : ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
سخن : هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.