تاریخ امروز : ۲۴ مهر ۱۳۹۷
سخن : ارزش انسان به افکار و باورهای اوست