تاریخ امروز : ۲۵ آبان ۱۳۹۷
سخن : حافظه، پرونده تخيل و گنجينه عقل، دفتر ثبت وجدان و مخزن انديشه است.(بازيل