تاریخ امروز : ۲ فروردین ۱۳۹۸
سخن : آیا او (خدا) برای بنده اش کافی نیست؟ (قران کریم)