تاریخ امروز : ۲۵ آبان ۱۳۹۷
سخن : گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند.