تاریخ امروز : ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
سخن : هرچه اکنون هستیم محصول افکاری است که سابقاً داشته ایم و حالا داریم.
1