تاریخ امروز : ۲۷ دی ۱۳۹۷
سخن : لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید.