تاریخ امروز : ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
سخن : حوادث چون روزها سپری می شوند.
1