تاریخ امروز : ۱۹ آذر ۱۳۹۷
سخن : هنر ما را به گونه اي رويايي از درد هستي رها مي سازد.