تاریخ امروز : ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
سخن : خداوند آزادی را آفرید و انسان بردگی را.