تاریخ امروز : ۱۹ آذر ۱۳۹۷
سخن : هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.