تاریخ امروز : ۲۴ مهر ۱۳۹۷
سخن : تنها راه تغییر یافتن یک تصمیم واقعی است.