تاریخ امروز : ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
سخن : نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی.
1