تاریخ امروز : ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
سخن : هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.
1