تاریخ امروز : ۲۷ دی ۱۳۹۷
سخن : تنها راه تغییر یافتن یک تصمیم واقعی است.