تاریخ امروز : ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
سخن : تنها راه تغییر یافتن یک تصمیم واقعی است.