تاریخ امروز : ۱۹ آذر ۱۳۹۷
سخن : کسی را که به تو شنا یاد داد، غرق مکن.